Janina Jadwiga Sarzyńska – artystka sztuk wizualnych

 

Teksty Recenzje

 

 Podglądnąć szare, Janina Sarzyńska

Wystawa - Vznik a zánik, fragment recenzji

Galeria U prstenu, Praga. Czechy 2004

 

Jeśli zaczniemy się wczytywać w te fotograficzne zapisy cięć w kamieniu, które mają charakter dziennika, wówczas przemówią one do nas silnym, bardzo subiektywny dźwiękiem. Szczegółowa topografia cięć ukrywa w sobie symbole bardzo specyficznego środowiska o szczególnej atmosferze, ukrywa tajemnicze informacje o wzajemnych, zmiennych relacjach dwóch istot. Widz jest unoszony melodyczną płynnością linii zmierzających do matematycznego punktu, dla człowieka ciężko wytłumaczalnego, do końca nieskończoności. [...] Janina Sarzyńska, to obserwatorka życia, a czym więcej niż świadkiem życia może być twórca.

 

Milena Klasova, PhDr

Praga, listopad 2004

If we carefully read those photographical records of cuts in the stone, that have the character of a diary, they will speak to us with a strong, very subjective sound. The detailed topography of the cuts conceals symbols of a very particular environment with a peculiar atmosphere, that hides mysterious information about mutual, variable relations between two beings. The spectator is lifted with a melodic fluency of lines moving towards a mathematical point hard to grasp for a human, to the end of infinity. […] Janina Sarzyńska is an observer of life, and what more can an artist be than a witness of life.

 Tłum. Dominika Kustosz-Lee

Podglądnąć szare, Janina Sarzyńska

Dialog - dopokąd czuję, rozumiem, widzę...

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

XI Obchody Dnia Judaizmu i VIII Dnia Islamu, Poznań, styczeń 2008

 

Osobną grupę prac zgłoszonych do konkursu stanowią takie, które rozważają kwestię wyobraźni dialogu na wyższym poziomie abstrakcji. [...] W podobnym duchu zbudowane zostały prace, które odwołują się do starych znaków, a przynajmniej aluzyjnie do nich nawiązują.

Cykl Janiny Sarzyńskiej nosi znamiona daleko posuniętej uniwersalizacji. Przedstawiane znaki można by zapewne skojarzyć i ze znakami runicznymi (czy tylko?) Obrazują zagadkę pisma. Dominację signifiant nad signifié. Ale tu nie chodzi bynajmniej o zwrócenie uwagi na niemające końca plenienie znaczącego. Przeciwnie, w pracach tych zdecydowanie bardziej daje o sobie znać pragnienie rozszyfrowania ukrytego sensu. Być może, chodzi tu tylko o jego odsłonięcie, niewykluczone jednak, że oczekuje się też objawienia.

 

Prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

 

Publikacja Dialog w żywiole wyobraźni

 

A separate group of works submitted for the contest are those, which contemplate the question of on a higher level of abstraction. […] The works that appeal to old signs, or at least refer to them in an allusive way, were created in a similar spirit. Janina Sarzyńska’s cycle carries traits of advanced universality.  The signs presented could probably be associated with runes, or perhaps not only with them. They depict the mystery of writing. The domination of signifiant over signifié. But the purpose of it is not only to draw attention to the endless multiplying of the meaningful. To the contrary, what is stressed in those works is the attempt to decipher the hidden sense. Maybe the matter is only to unveil it, but it is not out of the question, that a revelation is expected.

 Tłum. Dominika Kustosz-Lee

Dzień i Noc | Day and Night
wystawa, 2008

Wystawa rzeźby i fotografii

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
Wrocław, kwiecień 2008

 

Janina Sarzyńska zajmuje się fotografią i ceramiką w sposób całkowicie osobisty, niebanalny, wnoszący niemały potencjał twórczy w obie te tak odległe dyscypliny. Na wystawie w muzeum ASP zaprezentowała pięć obrazów wykonanych techniką kolorowej fotografii i jeden tylko obiekt ceramiczny z terakoty. Fotografie ukazują kilkanaście - zróżnicowanych w formie i wyrazie plastycznym - pięknych rzeźb ceramicznych w silnym, kontrastowym oświetleniu, wyłaniających się z ciemnego tła. Nie sposób od razu odgadnąć, że tematem wszystkich fotografii jest jedna i ta sama forma - ta obecna na wystawie, tak bardzo zmiana punktu widzenia zmienia jej obraz. Działanie Janiny Sarzyńskiej wpisuje się idealnie w teorię Leona Chwistka, naturalnej wielości rzeczywistości, stanowiąc potwierdzający ją komentarz. Świeżość spojrzenia, jaką narzuca, pozwala nam dostrzec w szarej codzienności tajemniczy pierwiastek Sztuki.

 

Prof. Krystyna Cybińska

Wrocław, lipiec 2008

 

 

 

Sculpture and photography exhibition

The Academy of Fine Arts Museum
Wrocław, April 2008

 

Janina Sarzyńska deals with photography and ceramics in an absolutely personal, original way, contributing a substantial creative potential into both of those very distant disciplines of art. At the exhibition in the Academy of Fine Arts Museum she showed five of her paintings, done with the color photography technique, and only one ceramic object made of terracotta. The photographs show about a dozen of ceramic sculptures, diverse in form and artistic expression, emerging from a dark background, in strong, contrastive lightning. It is impossible to know from the beginning, that the topic of all the photographs is one and the same form, the one present at the exhibition, because the point of view changes so much its image. The work of Janina Sarzyńska fits perfectly in Leon Chwistek’s theory about the natural multitude of reality, being a confirming comment. The fresh view it imposes allows us to see a mysterious element of Art in everyday existence.

 

Tłum. Dominika Kustosz-Lee

 

Wiem, że odkrywam | I know I discover things
film-wywiad, 2007

 

W wypowiedzi „Wiem, że odkrywam” artystka Jadwiga Janina Sarzyńska, prezentując jedną ze swych prac „Multiplikacja”, zachwyca swoją umiejętnością wchodzenia w inne światy. Prowadząc wewnętrzny dialog, chadza ścieżkami niebezpiecznymi, tajemniczymi. Przemierza labirynty, z których znajduje wyjście, by znów uwikłać się w konflikt i sieć pytań. Ta artystyczna podróż jest opowieścią artysty o swoim świecie tak trudnym do spenetrowania i tak wciąż nieodkrytym.

 

Grażyna Ferensowicz

 

In her statement „I know I discover things” the artist Jadwiga Janina Sarzyńska presenting one of her works, “Multiplication” delights the viewer with her ability to enter various worlds. Holding an inner dialog, she walks dangerous and mysterious paths. She travels along labyrinths which she finds the way out of, just to get involved in another conflict and web of questions. This artistic journey is the artist’s story about her world, so hard to penetrate and yet so much undiscovered.

 

Tłum. Dominika Kustosz-Lee

<<<<<

 

Indeks  |  Biografia  |  Rzeźba  |  Malarstwo  |  Grafika   |   Wystawy  |  Teksty  |  Filmy  |  Kontakt


Copyright © Janina Jadwiga Sarzyńska